Wettelijke informatie

NV OBI Consulting

Kerkstraat 2 bus C

8890 Moorslede

Tel: 051/22.00.64

E-mail: info@obi-consulting.be

KBO Gent, afdeling Ieper – BTW BE 0439.170.165

Erkend vastgoedmakelaar BIV 502470 

 

Disclaimer

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

De Website wordt beheerd en uitgebaat door N.V. OBI Consulting, met maatschappelijke zetel te 8890 Moorslede, Kerkstraat 2 bus C en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0439.170.765.

Doel van de website

Met de website beoogt NV OBI Consulting:

  • u vrijblijvende informatie te verschaffen omtrent haar bedrijf en de door haar aangeboden diensten;
  • u algemene informatie te verstrekken via onder meer nieuwsbrieven en/of berichten;
  • u een middel aan te bieden om in contact te komen met NV OBI Consulting;

Intellectuele eigendomsrechten

De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van NV OBI Consulting. Deze website, inclusief de lay-out, teksten, logo's, foto's, data en andere items, evenals de vormgeving en structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door intellectuele rechten.

Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Nieuwsbrieven en/of berichten

Onze nieuwsbrieven en/of berichten beogen u algemene informatie te bezorgen, die niet noodzakelijk allesomvattend is. Zij houden geen analyse van een concrete situatie in en kunnen bijgvolg niet als een advies worden beschouwd. Om uw eigen concrete situatie te beoordelen, dient u steeds NV OBI Consulting te raadplegen voor het bekomen van inlichtingen.

Onze nieuwsbrieven en/of berichten mogen gekopieerd en verspreid worden, maar enkel in hun geheel. Wenst u zich in te schrijven op onze nieuwsbrieven of wenst u deze niet langer te ontvangen, dan kan u een e-mail sturen naar info@obi-consulting.be met vraag om de nieuwsbrieven en / of berichten te bekomen, dan wel deze niet langer meer naar u toe te zenden.

Informatie op de website

NV OBI Consulting draagt er zorg voor dat de omschrijving van haar diensten zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijk beschikbare diensten. Evenwel valt niet uit te sluiten dat bepaalde diensten vermeld op de website onvolledig of onvoldoende nauwkeurig werden omschreven of ondertussen zouden aangepast zijn. De informatie op de website wordt daarom geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie op de correctheid ervan. Wij behouden ons in alle geval het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen.

Onze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's van derden en andere partijen en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

 

Privacy verklaring

Elk bezoek aan en gebruik van de website gehost onder www.obi-consulting.be (hierna de "Website") is onderworpen aan deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring kan op elk ogenblik door NV OBI Consulting worden gewijzigd.

Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door N.V. OBI Consulting, met maatschappelijke met zetel te 8890 Moorslede, Kerkstraat 2 bus C en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0439.170.765.

U kan de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bereiken per telefoon op het nummer (051/22.00.64) en/of per e-mail info@obi-consulting.be.

In principe worden bij het gebruik van de Website geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Privacywet van 8 december 1992.

De persoonsgegevens die u toch zou meedelen bij het gebruik van de Website, b.v. om u in te schrijven op nieuwsbrieven of in het contactformulier, worden wel verwerkt door NV OBI Consulting. Door zijn persoonsgegevens mee te delen, verklaart de gebruiker zich onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van de door hem ingevoerde persoonsgegevens.

De verantwoordelijke verwerkt de via deze Website ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • communicatie met de gebruiker met betrekking tot NV OBI Consulting, haar werkwijze of de bij NV OBI Consulting beschikbare diensten;
  • communicatie van nieuwsbrieven en/of berichten.

De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, behoudens met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker zelf.

De gebruiker heeft het recht om kennis te krijgen van (a) het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens, (b) de concrete doeleinden van deze verwerkingen, (c) de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en (d) de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. De gebruiker kan de gegevens opvragen die over hem werden verwerkt, alsook informatie over de oorsprong van die gegevens.

De gebruiker heeft het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

Eénieder is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.

Eenieder is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen, behalve wanneer de rechtmatigheid van de verwerking gesteund is op de in artikel 5, b) en c), van de Privacywet bedoelde redenen. Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.

Wenst een gebruiker één of meerdere van zijn rechten uit te oefenen, dan dient hij zijn identiteit te bewijzen en zijn verzoek te richten aan NV OBI Consulting.